+
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

Thaiglobal.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ
99/553 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  063-623-9623

ลงทะเบียนผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย สาขาการจัดการ


    มัธยมศึกษาตอนปลาย
    ปวช.
    กศน.
    อื่น ๆ