ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 3105 งบอื่น ๆ เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนาดมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช(ทวิศึกษา) ได้รับจัดสรร 840,050.00
2 3105 งบอื่น ๆ จัดซื้อวัสดุทวิศึกษาแนกช่างเชื่อมโลหะ 2-61 เบิกจ่าย 30,000.00
3 3105 งบอื่น ๆ จัดซื้อวัสดุฝึกสอนทวิศึกษาแผนกวิชาการดรงแรม เบิกจ่าย 10,000.00
4 3105 งบอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้ากำลังบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เบิกจ่าย 60,250.00
5 3105 งบอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพงานช่างก่อสร้างบูรณษการระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เบิกจ่าย 60,250.00
6 3105 งบอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะบูรณษการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนตลอดชีวิต (ทวิศึกษา) เบิกจ่าย 99,450.00
7 3105 งบอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เบิกจ่าย 60,250.00
8 3105 งบอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการโรงแรมบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เบิกจ่าย 60,250.00
9 3105 งบอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพช่างยนต์บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา เบิกจ่าย 60,250.00
10 3105 งบอื่น ๆ โครงการจัดซื้อวัสดุแผนกวิชาช่างยนต์ (ทวิศึกษา) เบิกจ่าย 25,000.00
11 3105 โครงการจัดวื้อวัสดุแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) เบิกจ่าย 30,000.00
12 3105 งบอื่น ๆ จัดซื้อวัสดุ สผ.1 นักเรียนทวิศึกษา ภาคเรียน 2/61 เบิกจ่าย 25,000.00
13 3105 งบอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเครื่อข่ายเพื่อพัฒนา่เครื่องกรองน้ำ เบิกจ่าย 154,000.00
14 3105 งบอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมงานมุ้งลวดอลูมิเนียม เบิกจ่าย 68,460.00
15 3105 งบอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมการเชื่อมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชิวิต เบิกจ่าย 86,890.00
16 3104 งบบุคลากร ค่าวัสดุฝึก ได้รับจัดสรร 50,000.00
17 3104 งบอุดหนุน วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา เบิกจ่าย 800.00
18 3104 งบอุดหนุน โครงการแนะแนวสัญจร เบิกจ่าย 34,420.00
19 3104 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้รับจัดสรร 302,000.00
รวมทั้งสิ้น

1,192,050.00


Copyright One.Community
Development One.Community Team