ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 3,831 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
ลำดับ เลขที่บัตรนักศึกษา ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน เบอร์พ่อ/แม่ เบอร์ผู้ปกครอง
1 6121010092 ณัฐชาคริต หล้าหินกอง 09/05/2543 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
2 6121010137 ระติพงษ์ เววิชัยโก 08/02/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0615275474 0615275474
3 6121010138 ปัณณสิทธิ์ แสงแก้ว 06/09/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0901087494 0901087434
4 6121010139 อภิเชษฐ ฟองพา 28/03/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0629868589 0629868589
5 6121010140 คมกริช วันเวส 11/07/2544 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
6 6121010143 ภานุวัฒน์ แดงนา 06/08/2546 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0879469308 0879469308
7 6121010146 พลพิทักษ์ อินทุใส 18/06/2544 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0982048257 0982048257
8 6121010147 ธนพล วันอ่อน 14/09/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0985829402 0985829402
9 6121010148 ศราวุธ คำพัน 25/12/2544 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0917109374 0917109374
10 6121010149 จักรพันธ์ สิทธิ 21/01/2546 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0979609928 0979609928
11 6121010150 พันธ์ชิต ปาเหลา 23/04/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0812688969 0812688969
12 6121010151 ปิยะราช จิตเจริญ 25/09/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0932381770 0621366149
13 6121010152 อัษฏาวุธ ปาณะพรม 10/04/2544 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0879490192 0879490192
14 6121010153 สหรัฐ แจ่มจันทร์ 07/01/2546 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0813690162 0813690162
15 6121010154 ธีรเทพ ยาพันธ์ 20/07/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
16 6121010155 พรประเสริฐ มานุบุตร 19/05/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0879100446 0879100446
17 6121010156 ศราวุธ มาตรา 21/06/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0934007360 0934007360
18 6121010136 ธวัชชัย ดอนน้อยหน่า 11/08/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0902650495 0902650495
19 6121010135 สิทธิพงษ์ พรมนิล 21/10/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
20 6121010134 ไวย์เพชร วะนาคำ 16/12/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0934534458 0934534458
21 6121010094 ธวัชชัย ประเสริฐสังข์ 26/12/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0821082953 0821082953
22 6121010095 พันธกาญจน์ จอดนอก 01/06/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0899445061 0899445061
23 6121010096 ธีรไนย บัวฮองแสง 18/06/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
24 6121010097 ภูวนนท์ กมลคร 22/11/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ - 0971738160
25 6121010098 ภัทรพงษ์ ชนะการี 31/12/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0820943883 0820943883
26 6121010099 วุฒิไกร สีแก้วน้ำใส 11/12/2544 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0927034799 0927034799
27 6121010100 อดิเทพ ยอดอุดม 05/03/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0613250767 0613250767
28 6121010101 ธีรวัตน์ ลุนอินทร์ 06/01/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0933234409 0933234409
29 6121010102 กิตติศักดิ์ กิจไร่ 30/11/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0981249210 0981249210
30 6121010127 อภิสิทธิ์ แผนพงษ์ 27/12/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0803937167 0803937167
31 6121010128 ยุทธนา แสงบัณฑิต 07/11/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0610292823 0610292823
32 6121010129 สุนทร พิมวัน 02/05/2544 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0649610206 0649610206
33 6121010130 ศักดิ์ดา วรรณประเขา 29/06/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0862595217 0862595217
34 6121010131 ขจรพงษ์ วงษ์เส 17/06/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0807588369 0807588369
35 6121010132 อภิชาติ สมขลัง 19/08/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0625827202 0625827202
36 6121010133 ธีระพัฒน์ ทุมชะ 26/05/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0828652704 0828652704
37 6121010157 ชานน ดวงตา 14/04/2546 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0932574587 0932574587
38 6121010158 ปวริศ คำเกีัยง 07/11/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0961566027 0961566027
39 6121020001 ฤทธิชัย ทาระชัย 21/11/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0621089576 0621089576
40 6121020025 ภูตะวัน นิตุทอน 29/07/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล - -
41 6121020026 ชลธิชา จันดา 05/10/2544 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0838563262 0838563262
42 6121020027 พงศกร น่าบัณฑิต 14/03/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0928457144 0928753144
43 6121020028 ธัชกร พิมพ์โล้น 25/02/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0624908516 06249085
44 6121020029 มินธาดา รัตพลที 22/03/2544 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0619436040 06119436040
45 6121020030 อนุชิต รักษาเมือง 13/07/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0611207115 0611207115
46 6121020031 ศรายุทธ เสถียรขันธุ์ 10/02/2546 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0930733474 0930733474
47 6121020032 พิพัฒน์ เลิศบุญแก้ว 10/12/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0801990210 0801990210
48 6121020033 โชติลักษณ์ แก้วกาโศก 19/12/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0885326966 0885326966
49 6121020034 ภานุพงศ์ ห้วยแก้ว 25/01/2525 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
50 6121020041 ศุภโชค คงคามี 27/03/2546 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0933687459 0933687459
51 6121020042 ปรวิตร ลุนลา 09/04/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0616545790 0616545790
52 6121020043 วิทยา พูนศรี 21/08/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0621103732 0621103732
53 6121020044 ชลันธร นัดดาวงค์ 05/11/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0613390961 0613390961
54 6121020045 บรรจง ภาชะโน 15/12/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0981247069 0981247069
55 6121020046 อภิเดช ผาดำ 23/02/2546 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0931341782 0931341782
56 6121020024 ปฏิมากร อระบุตร 01/12/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0934493897 0934493897
57 6121020023 คงกพัน ศรีตะนาค 16/07/2544 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0612354879 0612354879
58 6121020022 เจษฎา วงษา 26/02/2546 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0636250479 0636250479
59 6121020002 สันต์ภพ สุวรรณพงศ์ 06/02/2546 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0908543023 09085430
60 6121020003 ธีรวัฒน์ วงจันทร์ 10/03/2546 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0985897527 0985897527
61 6121020004 ปรียพร ศรีพล 16/08/2544 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0934817450 0611411773
62 6121020006 วิภาวรรณ ศรีดาวงษ์ 18/11/2544 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0935865747 0935865747
63 6121020007 ศตวรรษ แถวอุทุม 27/09/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0986167529 0986167529
64 6121020009 ธนากร ธรรมนิยม 03/01/2546 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0636476887 0636476887
65 6121020010 ณัฐกฤต ปาปะเก 13/01/2546 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0817061466 0817061466
66 6121020011 ศุภกร เศษสุวรรณ 06/06/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0981950246 0981950246
67 6121020012 ภัคพล ธัญญารักษ์ 25/12/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0807583626 0807583626
68 6121020013 วันชัย โยทะคง 21/11/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0821374324 0821374324
69 6121020014 อภิวัฒน์ ฤทธิยา 26/07/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0843936307 0843936307
70 6121020015 จักรกฤษณ์ พรมจำปา 03/11/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0981505116 0981505116
71 6121020018 ภัทรพล แย้มลอย 09/02/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0986085087 0986085087
72 6121020019 การะเกด คื้นดี 15/06/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0857564945 0857564945
73 6121020020 สัญลักษณ์ มาเก่าน้อย 08/08/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0811848950 0811848950
74 6121020021 พงศ์สวัสดิ์ จิตรพงศ์ธร 13/05/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0871715236 0871715236
75 6121020047 ประสบโชค แซ่แต้ 20/12/2545 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 0983044830 0983044830
76 6121010014 ชัยรักษ์ นามนิชม 04/07/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0622701162 0622701162
77 6121010035 อดิศักดิ์ แก้วชมภู 10/04/2544 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
78 6121010036 ศุภชาติ สุภา 04/01/2546 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0979987483 0979987483
79 6121010037 เอกวิทย์ สมใจ 13/10/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
80 6121010038 อินทัช แก้วภู 13/02/2546 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
81 6121010040 ศุภชัย เวียงแก้ว 05/08/2546 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0638468999 0638468999
82 6121010041 ปัญณทัต ชามนตรี 25/10/2543 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0887357920 0887357920
83 6121010042 คณิศร คำสว่าง 30/05/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0847896367 0847896367
84 6121010043 พงศกร สิงห์เงิน 28/10/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0985807567 0985807567
85 6121010044 อนุรักษ์ สมปัก 18/01/2544 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0933165590 0933165590
86 6121010045 ปกฤตเผ่า ภารประเสริฐ 09/06/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
87 6121010046 อัมรินทร์ ศรีหะ 09/08/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0630516079 0630516079
88 6121010047 ภาคภูมิ เพ็งธรรม 31/05/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0810574476 0810574476
89 6121010048 ธนชัย นครศรี 23/12/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0934109303 0934109303
90 6121010049 ทรงพล แข็งเเรง 06/06/2544 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0641657049 0969929442
91 6121010050 จีระศักดิ์ พันธ์ลี 07/09/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0934867196 0934867196
92 6121010051 พัณณกร ทุมหนู 01/06/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0844503174 0629937389
93 6121010034 ธีรพัฒน์ บุญมี 06/06/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0936326635 0936326635
94 6121010032 วีรเทพ บุญประคม 22/05/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ - -
95 6121010031 นวภัทร จันทร์จำรัส 13/01/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ - 0929575082
96 6121010015 ปฏิภาณ วิลัยปาน 13/03/2546 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0898635989 0898635989
97 6121010016 อพิริศักดิ์ ลีเลิศ 01/05/2546 ช่างยนต์ ยานยนต์ - 0807629570
98 6121010017 วินัย บุญลือ 13/03/2546 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0940831822 0940831822
99 6121010018 อรรถพล พรมพลเมือง 12/02/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0930322329 0930322329
100 6121010019 ธนชล ศรีชนะ 17/12/2545 ช่างยนต์ ยานยนต์ 0653178591 0653178591

Copyright One.Community
Development One.Community Team