ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 Miss. Ting Ting ครู 000 ปฏิบัติงาน
2 Mr. Simon Wongsanga ครู 000 ปฏิบัติงาน
3 นางกรินทิพย์ ศรีบุญเรือง ครู 630 ปฏิบัติงาน
4 นางจารุวรรณ หาญสุริย์ ครู 770 ปฏิบัติงาน
5 นางจิตมนัส ท่อแก้ว ครู 640 ชำนาญการ ปฏิบัติงาน
6 นางญาณี ศรีดาหลง ครู 770 ปฏิบัติงาน
7 นางณปภัช ถีอาสนา ครู 380 ปฏิบัติงาน
8 นางนภลดา อินภูษา ครู 440 ชำนาญการ ปฏิบัติงาน
9 นางพิกุล บูระพันธ์ แม่บ้าน 340 ปฏิบัติงาน
10 นางพเยา สุระเสียง ครู 250 ชำนาญการ ปฏิบัติงาน
11 นางมนัญญา ดุพงษ์ ครู 180 ปฏิบัติงาน
12 นางยุพิน หัสกรรจ์ ครู 320 ปฏิบัติงาน
13 นางวจีพร พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู 170 ชำนาญการ ปฏิบัติงาน
14 นางวิมลจิตร อะโข ครู 080 ชำนาญการ ปฏิบัติงาน
15 นางสมปรารถนา แสงมุกดา ครู 570 ปฏิบัติงาน
16 นางสาวกุลธิดา พรมลา ครู 340 ปฏิบัติงาน
17 นางสาวกุสุมา สุทธิโสภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
18 นางสาวจรัญญา สุดนางาม เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
19 นางสาวจรัญญาภรณ์ ประทุมชัย เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
20 นางสาวจันทร์จิรา ผุยสี ครู 340 ปฏิบัติงาน
21 นางสาวชนิสรา โพธิ์พยัคฆ์ ครู 800 ปฏิบัติงาน
22 นางสาวณัฐริกา คำชัยนนท์ ครู 140 ปฏิบัติงาน
23 นางสาวตวงกมล กองอ้น ครู 740 ปฏิบัติงาน
24 นางสาวทองคูณ ราชบัณทิต แม่บ้าน 340 ปฏิบัติงาน
25 นางสาวทองใหม่ สุรธรรม เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
26 นางสาวธฤตวัน อาจสมัย เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
27 นางสาวนิภาวรรณ เยี่ยมรัมย์ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
28 นางสาวประครอง สุวะนิช ครู 190 ปฏิบัติงาน
29 นางสาวประนอม สีสุวรรณ์ ครู 000 ปฏิบัติงาน
30 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
31 นางสาวพัชรีญา นามมาตร เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
32 นางสาวพุทธรัตน์ ถาบุญเรือง ครู 660 ปฏิบัติงาน
33 นางสาวภรภัทร โสมาบุตร เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
34 นางสาวรุ่งทิวา ศรีเห็มทอง ครู 140 ปฏิบัติงาน
35 นางสาวรุจิรา สมณะคีรี เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
36 นางสาววรรณวิสา ไชยสงคราม ครู 000 ปฏิบัติงาน
37 นางสาววรุณี แนววิเศษ ครู 140 ปฏิบัติงาน
38 นางสาววัชราภรณ์ เวรุณาธร เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
39 นางสาววัลภา สุ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
40 นางสาววิภาดา เป๊ะชาญ ครู 140 ปฏิบัติงาน
41 นางสาววิสุดา หาระคุณโน เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
42 นางสาวศิรัญญา จันทร์ซา เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
43 นางสาวสุจิตรา คำมะสิงห์ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
44 นางสาวสุดา กันหา ครู 140 ปฏิบัติงาน
45 นางสาวสุดารัตน์ คำหอม เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
46 นางสาวสุพรรณี สุริยสิงห์ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
47 นางสาวสุภาพร กาละพันธ์ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
48 นางสาวสุภาพร วงค์ชาชม เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
49 นางสาวสุภามาส ตุลาการ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
50 นางสาวอธิษพร สิงห์ปรุ ครู 140 ปฏิบัติงาน

Copyright One.Community
Development One.Community Team