ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
51 นางสาวอภิญญา ภูดอกไม้ ครู 260 ปฏิบัติงาน
52 นางสาวอรสา ปาลา เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
53 นางสาวอัจฉรา ผาเนตร เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
54 นางสาวอำภาพร คำคลี่ แม่บ้าน 340 ปฏิบัติงาน
55 นางสาวเสมือน ศรีลาชัย แม่บ้าน 340 ปฏิบัติงาน
56 นางอ้อมใจ ชารี แม่บ้าน 340 ปฏิบัติงาน
57 นาย ไมตรี สุคำ ครู 700 ปฏิบัติงาน
58 นายกฤษฎา พลบูรณ์ ครู 340 ปฏิบัติงาน
59 นายกฤษณะ พูลกลาง ครู 140 ปฏิบัติงาน
60 นายกัมปนาท บุญคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 100 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บริหาร ปฏิบัติงาน
61 นายขจร อุดมศิลป์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 320 ปฏิบัติงาน
62 นายจักรพันธ์ แสนบุดดา ครู 340 ปฏิบัติงาน
63 นายจักรา วิลัยปาน ครู 340 ปฏิบัติงาน
64 นายฉัตรชัย ไชยเดช ครู 000 ปฏิบัติงาน
65 นายชยุตม์ ชูปฏิบัติ ครู 720 ปฏิบัติงาน
66 นายชัยณรงค์ ภูพวก เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
67 นายชัยนาท วันโส ครู 000 ปฏิบัติงาน
68 นายชัยสิทธิ์ ผาดำ ครู 170 ชำนาญการ ปฏิบัติงาน
69 นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย 040 ผู้อำนวยการ บริหาร ปฏิบัติงาน
70 นายณัฐวุฒิ แก้วสวัสดิ์ ครู 800 ปฏิบัติงาน
71 นายดุสิต จันทรกอง ครู 470 ชำนาญการ ปฏิบัติงาน
72 นายธนพล แก้วคำแจ้ง ครู 770 ปฏิบัติงาน
73 นายธนะชัย สุระเสียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 990 รองผู้อำนวยการชำนาญการ บริหาร ปฏิบัติงาน
74 นายธวัชชัย สุวรรณศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 620 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บริหาร ปฏิบัติงาน
75 นายธีรพงษ์ จันตะเสน ครู 770 ปฏิบัติงาน
76 นายธีรยุทธ ตั้งโนนสูง ครู 150 ปฏิบัติงาน
77 นายธีระชัย ชูชื้น ครู 140 ปฏิบัติงาน
78 นายธเนตร จันทรา ครู 000 ปฏิบัติงาน
79 นายนิธิพล จวงทอง ครู 290 ปฏิบัติงาน
80 นายนิรุตติ์ นัตธิลม ครู 340 ปฏิบัติงาน
81 นายนิรุทร เหลาราช นักการ - ภารโรง 340 ปฏิบัติงาน
82 นายบัวรมย์ จันทวัติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 320 ปฏิบัติงาน
83 นายประดิษฐ์ สุทธิวิเศษ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 320 ปฏิบัติงาน
84 นายปริญญา พิสัยพันธ์ ครู 750 ปฏิบัติงาน
85 นายปัญญา ศรีดาหลง ครู 450 ปฏิบัติงาน
86 นายพงศ์พิพัฒน์ จิตจง ครู 890 ปฏิบัติงาน
87 นายพงษ์วฤทธิ์ ทองเขียน ครู 710 ปฏิบัติงาน
88 นายพนมเดช นพอาจ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
89 นายพิศาล เฉลิม ครู 450 ปฏิบัติงาน
90 นายพิษณุพงศ์ นันทราช ครู 530 ปฏิบัติงาน
91 นายภาคิน สุวรรณดี ครู 260 ปฏิบัติงาน
92 นายภาคินัย ยศเฮือง ครู 760 ปฏิบัติงาน
93 นายมนัส เมืองนาง ครู 590 ปฏิบัติงาน
94 นายมานิตย์ นนทะดี ครู 860 ปฏิบัติงาน
95 นายยุทธนา จันทศิลา ครู 360 ปฏิบัติงาน
96 นายยุทธนา ทานาแซง ครู 000 ปฏิบัติงาน
97 นายรัตนะ เหลาราช นักการ - ภารโรง 340 ปฏิบัติงาน
98 นายรุ่งนภา สุนนชัย นักการ - ภารโรง 340 ปฏิบัติงาน
99 นายวกร สีสัมฤทธิ์ ครู 460 ชำนาญการ ปฏิบัติงาน
100 นายวชิรวิทย์ อุดมจันทร์ ครู 140 ปฏิบัติงาน

Copyright One.Community
Development One.Community Team