ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
101 นายวสันต์ พากุล ครู 730 ปฏิบัติงาน
102 นายวิทธวัช ดุพงษ์ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
103 นายวิเชียร เจิมชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ 140 ปฏิบัติงาน
104 นายวุฒิชัย ศรีสมร ครู 750 ปฏิบัติงาน
105 นายวุฒิชัย เพ็ชรนนท์ เจ้าหน้าที่ 800 ปฏิบัติงาน
106 นายศราวุธ ชื่นสวัสดิ์ ครู 000 ปฏิบัติงาน
107 นายศิวกร อินภูษา ครู 760 ปฏิบัติงาน
108 นายศุภชัย ชัยวงษ์ ครู 790 ปฏิบัติงาน
109 นายสมคิด วอแพง นักการ - ภารโรง 340 ปฏิบัติงาน
110 นายสมบูรณ์ บุรม เจ้าหน้าที่ 140 ปฏิบัติงาน
111 นายสราวุธ โภคชัย ครู 000 ปฏิบัติงาน
112 นายสันติ ผาเนตร์ เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
113 นายสิทธิชัย แข็งฤทธิ์ ครู 340 ปฏิบัติงาน
114 นายสุขสัน พรมมหาชัย นักการ - ภารโรง 340 ปฏิบัติงาน
115 นายสุพรรณ ประทุมชัย ครู 360 ปฏิบัติงาน
116 นายสุรชัย หัสกรรจ์ ครู 450 ปฏิบัติงาน
117 นายสุริยา จันทะแสง เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
118 นายอดิศร โคตะมะ เจ้าหน้าที่ 410 ปฏิบัติงาน
119 นายอนุพงษ์ เทานางาม ครู 700 ปฏิบัติงาน
120 นายอภิชา แก้วอาสา ครู 340 ปฏิบัติงาน
121 นายอิศราวุธ ศรีบุญเรือง ครู 640 ชำนาญการ ปฏิบัติงาน
122 นายอุทัย เหล็กกล้า ครู 590 ปฏิบัติงาน
123 นายอุทิศ ชารี เจ้าหน้าที่ 670 ปฏิบัติงาน
124 นายเกื้อกูล นามมาตร ครู 700 ปฏิบัติงาน
125 นายเดชา อารีเอื้อ ครู 740 ปฏิบัติงาน
126 ว่าที่ ร.ต. หญิง อรอุมา สิงห์สุข ครู 340 ปฏิบัติงาน
127 ว่าที่ ร.ต.นพดล ไชยประเสริฐ ครู 770 ปฏิบัติงาน
128 ว่าที่ ร.ต.เรวัตร อินถา ครู 370 ปฏิบัติงาน

Copyright One.Community
Development One.Community Team